Beleidsplan

In dit beleidsplan legt Stichting Kringloop Ridderkerk “De Tweede Kans” haar beleidsvoornemens voor de periode 2014–2018 neer. Het te voeren beleid is veelal afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en de daaraan ter beschikking staande budgetten. Ons beleid is dus op een dynamische manier vormgegeven.

Doelstellingen Stichting Kringloop Ridderkerk “De Tweede Kans”
Hoofddoel: Stichting Kringloop Ridderkerk “De Tweede Kans” heeft als doel om mensen meer vertrouwen in de samenleving te geven, mensen weer mee te laten draaien in de maatschappij.

De subdoelstellingen zijn:
· een organisatie te zijn die vooruitstrevend en vernieuwend is (winnaar “Meer dan handen award” voor Innovatie);
· het recyclen van nieuwe en gebruikte spullen;
· (sociale) werkgelegenheid bieden aan medewerkers (onbetaald) en leerlingen;
· professionaliteit en klantvriendelijkheid naar klanten, zowel particulier als bedrijven.

Visie en Missie
Sinds de opening is de focus meer en meer op vintage, brocante en goederen met stijl komen te liggen. Door het creëren van unieke sfeeropstellingen in de winkel weet Stichting Kringloop Ridderkerk “De Tweede Kans” inspiratie te bieden aan al haar klanten. Of het nu gaat om huis of winkelinrichting. Het zijn deze sfeeropstellingen waarmee Stichting Kringloop Ridderkerk “De Tweede Kans” de verhalen achter de producten samenbrengt en vertelt. Het delen van deze geschiedenis is uniek ten opzichte van andere kringloop-, en tweedehands winkels.

Missie
Nieuw leven geven aan goederen met een historie door middel van kennisdeling.

Merkwaarden & meerwaarde
Kennisdeling, recycling, eenvoud & gemak.

Organisatie
Regels binnen de Stichting zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement (deze staat op de website van de Kringloop). De Stichting probeert aan de hand van gedoneerde goederen verkoop aan klanten te bevorderen. De opbrengsten worden veelal gedoneerd aan diverse instellingen.

Activiteiten
De stichting geeft leven aan tweede handsgoederen die gedoneerd worden door mensen die ze niet meer willen of nodig hebben, door ze te repareren en door te verkopen. Verkoop vindt plaats in de winkel op de Platanenstraat en via internet zoals op de eigen  website www.kringloop-ridderkerk.nl of Marktplaats, E-bay, Facebook en Instagram. Door het organiseren van speciale thema avonden wordt er geprobeerd om mensen te laten interesseren in duurzaamheid en recyclebaarheid.

Werving van gelden
De Stichting probeert haar activiteiten onder de aandacht te brengen bij het bedrijfs- en verenigingsleven in de regio en bij particulieren. Door een goede communicatie en promotie wordt getracht de inkomsten van donaties te vergroten. De stichting is afhankelijk van giften, donaties en sponsorbijdragen. De stichting tracht haar middelen onder meer op de volgende wijze te verkrijgen:

a. sponsoring. Hier kunnen we denken aan Bedrijfssponsoring, donateurs, giften en schenkingen en lidmaatschap van de Stichting.
b. fondsen werving;
c. marketing

ANBI status
Sinds 1 januari 2014 is de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur  dient er op toe te zien dat nu en in de toekomst voldaan wordt aan de voorwaarden die door de Belastingdienst worden gesteld aan de ANBI-status.

Beheer van gelden
De tijdelijk niet benodigde liquiditeiten worden geplaatst op een spaar- en/of depositorekening bij een bank.

Besteding van gelden
Financiële middelen zullen als eerste worden besteed om kosten van de Stichting te dekken en om haar doelstellingen te behalen. In principe probeert de Stichting is om kostendekkend te zijn. Daarna worden de gelden veelal gedoneerd aan diverse instellingen zoals KWF Kanker Bestrijding, Vluchtelingen Werk Nederland, Pink Ribbon en Service Dogs. Het bestuur beslist over het toekennen van aanvragen en de bestedingen van gelden.

Communicatie
Door promotie wordt niet alleen belangstelling gekweekt om de Stichting te ondersteunen in haar werk maar wordt ook verbondenheid gecreëerd met klanten en vrijwilligers en sponsoren. Binnen de Stichting is het verloop vrij hoog, gezien de doelstelling van de Stichting. Daarom zijn er altijd wel mensen nodig ter ondersteuning en de Stichting vacatures op diverse websites en onze eigen website. De bedoeling is dat het bestuur bepaalt over het beleid voor de werving van fondsen en de bestedingen. De stichting heeft zich daarbij voorgenomen om een actievere rol te spelen in het werven van fondsen.

Bestuur
Bestuur en vergaderingen;
De bedoeling is dat het bestuur wordt gevormd door een penningmeester opgenomen, een secretaris en Voorzitter. Er wordt in principe 4 x per jaar door het bestuur vergaderd en verder zo vaak als de omstandigheden dit vragen.

Administratieve gegevens
Statutaire naam : Stichting Kringloop Ridderkerk “De Tweede Kans”
Oprichting : 16 mei 2012
Laatste statutenwijziging : 1 april 2015
Adres : Platanenstraat 7, 2982 CR Ridderkerk

Correspondentieadres: Postbus 3029, 2980 DA Ridderkerk
Dossiernummer k.v.k. : 55348432, Kamer van Koophandel Rotterdam

RSIN : 8516.65.342
ANBI status : ANBI sinds 1 januari 2014

Bezoldiging kostenstructuur
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich inzetten om de organisatie draaiende te houden, van Bestuur tot Schoonmaker. Deze vrijwilligers worden financieel niet beloond voor hun geleverde inspanning. Ook de bestuurder  verricht haar bestuurlijke taken onbezoldigd. Onkosten die ze maakt om deze taken te verrichten krijgt ze vergoed op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Enkel voorgeschoten uitgaven in opdracht van de Stichting kunnen worden gedeclareerd. Tevens worden klusjes in opdracht van de Stichting, waaraan onkosten zijn verbonden (denk aan Benzine), vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd samen met een volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier.

 

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF